top of page

İstihkak İddiasına ilişkin ilam kesinleşmeden icraya konur mu?

İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlar mülkiyetin tespitine ilişkin olup kesinleşmeden infaz edilemezler ise de; istihkak davasının reddine ilişkin kararların icrası için kesinleşmeleri koşulu aranmaz.


Emsal Yargıtay İlamı:

12. Hukuk Dairesi 2013/18009 E. , 2013/23961 K.

"İçtihat Metni"

ESAS NO : 2013/18009 KARAR NO : 2013/23961

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Şikayetçi üçüncü kişi vekili icra mahkemesine başvurusunda, borçlu hakkındaki takipte, müvekkiline ait traktörlerin haczinden sonra istihkak iddiası üzerine, alacaklı tarafından açılan istihkak davasının reddine karar verildiğini ve bu kararın temyiz edilmesi nedeniyle Yargıtay aşamasında olduğunu, davaya konu iki adet traktörün halen muhafaza altında bulunduğunu, istihkak davasının reddedilmesi nedeniyle traktörlerin kendilerine teslim edilmesi talebi ile yaptıkları müracaatın icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek red kararının kaldırılmasına ve traktörlerin taraflarına teslimine karar verilmesini talep etmiştir. İstihkak davasının kabulüne ilişkin kararlar mülkiyetin tespitine ilişkin olup, 12.11.1979 tarih ve 1/3 sayılı İBK. uyarınca kesinleşmeden infaz edilemezler ise de; istihkak davasının reddine ilişkin kararların icrası için kesinleşmeleri koşulu aranmaz. Somut olayda alacaklı tarafından açılan istihkak davasına ilişkin olarak Bursa 1. İcra Mahkemesince verilen 09.08.2011 tarih ve 2010/910 esas, 20111774 karar sayılı kararı ile istihkak davasının reddine karar verildiği görülmüş olup anılan kararın uygulanması için kesinleşmesi gerekmediğinden mahkemece yazılı gerekçe ile isternin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.Comments


bottom of page